คลังสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ Institutional Repository @ RUTS เป็นแหล่งสนับสนุนในการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ อันเป็นผลงานทางวิชาการที่คณะครู อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้จัดทำขึ้น ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

Select a community to browse its collections.

College of Hospitality and Tourism [75]
College of Industrial Technology and Management [98]
College of Rattaphum [56]
Faculty of Agriculture [242]
Faculty of Agro-Industry [65]
Faculty of Architecture [106]
Faculty of Business Administration [202]
Faculty of Engineering [326]
Faculty of Engineering and Technology [67]
Faculty of Industrial Education and Technology [83]
Faculty of Liberal Arts [235]
Faculty of Management Technology [196]
Faculty of Science and Fisheries Technology [267]
Faculty of Science and Technology [205]
Faculty of Veterinary Science [52]
Journal [262]
Office of RMUTSV [16]

View more